Tháng 11 có bao nhiêu ngày, tuần, giờ, phút, giây? Tháng 11 có ngày 31 không?

05:40:44