Tháng 5 có bao nhiêu ngày, tuần, giờ, phút, giây? Tháng 5 có ngày 31 không?

16:10:52