Tháng 9 có bao nhiêu ngày, tuần, giờ, phút, giây? Tháng 9 có ngày 31 không?

14:40:21