Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 2020 là ngày nào

00:01:35