Tùy duyên không phải tùy tiện nên đừng dùng nó để biện hộ cho sai sót của mình

10:19:39