Tùy duyên không phải tùy tiện nên đừng dùng nó để biện hộ cho sai sót của mình

05:36:13