Nháy mắt trái - Giật mắt trái báo hiệu điềm gì?

09:48:58