Tết Dân tộc Khmer, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

01:38:24