Hội Đình Phường Bông (Nam Định), Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

06:50:12