Nháy mắt trái - Giật mắt trái báo hiệu điềm gì

13:55:34