Nháy mắt trái, giật mắt trái báo hiệu điềm gì?

00:25:08