Hội Đình Phường Bông (Nam Định), Tết Dương lịch

09:53:40