Hội Đình Phường Bông (Nam Định), Tết Dương lịch

07:00:44