Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội), Ngày thành lập công đoàn Việt Nam

10:31:21