Lễ hội Chùa Trầm, Ngày Quốc Tế hạnh phúc

00:56:38