Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội), Ngày dân số thế giới

03:50:14