Tết Katê, Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

17:19:17