Tết Katê, Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

01:33:05