Tết Katê, Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15:05:04