Ngày 10 tháng 10 giải phóng thủ đô 1954 - 2017

01:19:45