Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh), Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

02:28:56